Mahamudra Upadéša

Vzdávám úctu prvotní moudrosti!

Mahamudru nelze ukázat;
Ale ty, s oddaností ke guruovi, který ovládáš asketické praxe,
A jsi trpělivý v utrpení, Naropo,
Vezmi si do srdce, můj šťastný studente.

Poslouchej!

Pohlédni na přirozenost světa,
Nestálou jak přelud, nebo sen,
Jedno ani druhé neexistuje.
Proto od světa odstup a odhoď světské žádosti.

Opusť služebnictvo i rodinu, co působí vášeň a agresi.
Medituj o samotě, vzdálen a v ústraní.
Spočiň ve stavu ne-meditace.
Když dosáhneš stavu ne-dosahování, dosáhneš mahamudry.

Samsára je malicherná, působí vášeň a agresi.
Všechno co tvoříme je bez podstaty, tu hledej v konečném.
Cestou myšlení nelze pochopit transcendentální mysl.
Cestou činu nelze objevit význam ne-činění.

Když uskutečníš stav transcendentální mysli a ne-činění,
Odetni kořen mysli a ponech vědomí v prvotním stavu.
Nech vyjasnit zkalenou mysl jak vodu.
Nehledej jak zastavit projekce, ať samy se usadí.
Bez přijímání a odmítání budeš osvobozen v mahamudře.

Když odetneš kořeny stromu,
Uvadne listí a odpadne.
Když odetneš kořen mysli,
Odpadne mentální činnost.

Jediná pochodeň zažene
Temnotu shromážděnou po tisíce kalp.
Jediný záblesk zářivé mysli
Rozpustí závoj karmických nečistot.

Kdo to nechápe,
Ať upne svou pozornost na dech.
Koncentrační praxí
Uklidní mysl, ať přirozeně spočine.

Když pozoruješ prostor,
Je bez hranic i středu.
Když mysl pozoruje mysl,
Zastaví se mentální činnost a spočineš v ne-myšlení.
Poznáš tak probuzenou mysl - nejvyšší bodhičitu.

Páry tvoří oblaka a vanou oblohou;
Nikdo nezná jejich cestu a rozpuštění.
Stejně tak se rozplynou vlny myšlenek,
Když mysl vnímá mysl.

Prostor je bez tvaru a barvy;
Je neměnný a bez odstínu.
Stejně tak zářivá mysl je bez tvaru a barvy;
Nedotčená ctností ani neřestí.

Čistou a zářivou esenci slunce
Nelze zastřít temnotou na tisíce kalp.
Stejně tak zářivou podstatu mysli
Nelze zastřít na dlouhé kalpy samsáry.

Ačkoliv se prostor jeví jako prázdný,
Nelze jej popsat.
Stejně tak se mysl jeví jako zářivá,
Pojmenování ale nepotvrzuje existenci.
Prostor je bez lokality
A mysl v mahamudře nikde neprodlévá.

Beze změn, volně spočiň v prvotním stavu;
Tvá pouta bez pochyb odpadnou.
Esence mysli je jako prostor;
Není nic co by neobsáhla.

Ať jsou pohyby těla jen přirozené,
Zastav tlachání, ať je tvá řeč jen ozvěnou.
Bez mysli, poznáš dharmu skoku.

Tělo je bez podstaty, jak dutý bambus.
Mysl je esencí prostoru, bez místa pro myšlenky.
Nech ji volně spočinout; nedrž ji, ale ať též nebloudí.
Mysl bez záměru a cíle - to je mahamudra.
Dosažení tohoto - to je nejvyšší osvícení.

Přirozenost mysli je zářivá, bez objektu vnímání.
Ve stavu ne-meditace dosáhneš stavu buddhy.
Meditací o ne-meditaci dosáhneš probuzení.

Toto je nejvyšší náhled - co překračuje dualitu.
Toto je nejvyšší náhled - bez bloudící mysli.
Toto je nejvyšší čin - bez úsilí.
Když neznáš naději ani strach, dosáhl jsi cíle.

Nezrozená alája je bez návyků a nezastřená.
Nech mysl spočinout v nezrozeném stavu;
    bez rozdílu mezi meditací a ne-meditací.
Když projekce vyčerpají mysl,
Je dosažen nejvyšší náhled - beze všech omezení.

Nespoutaná a hluboká je nejvyšší meditace.
Samo-existující a bez úsilí je nejvyšší čin.
Samo-existující a bez úsilí je konečný výsledek.

Zpočátku je mysl jak bouřlivá řeka.
Pak už jen řekou co teče zvolna.
Nakonec soutokem, jak setkání matky a syna.

Stoupenci tanter, prážnaparamity,
Vináji, súter a jiných náboženství -
Se svými texty a filosofickými dogmaty,
Nespatří zářivou mysl.

Ne-mysl, obyčejná a bez žádostí,
Tichá a samo-existující,
Je jak vlna vody.
Zářivost zastírá jen vznikající žádost.

Pomyšlení na sliby porušuje samáju.
Bez prodlévání, vnímání a bloudění před absolutnem
Jsi svatý student, pochodeň co rozhání temnotu.

Bez žádostí a prodlévání v krajnostech,
Poznáš dharmy všech učení.

Tímto úsilím se osvobodíš od vězení samsáry.
Touto meditací spálíš závoj karmických nečistot.
Proto jsi nazýván "Pochodní učení".

I ignoranty bez oddanosti k učení,
Můžeš zachránit před tonutím v řece samsáry.

Je smutné že bytosti trpí v nižších říších.
Kdo se chce osvobodit od utrpení, ať hledá moudrého gurua.
S jeho požehnáním pak osvobodí svou mysl.

S karma - mudrou poznáš jednotu radosti a prázdnoty.
Sjednocení vhodných prostředků a znalostí přinese požehnání.
Sjednoť to a vytvoř mandalu.
Umísti to kam to patří, ať prostoupí to tvoje tělo.

Bez žádostí - poznáš jednotu radosti a prázdnoty.
Získáš dlouhý život bez stáří a vzejdeš jak úplněk.
Staneš se zářícím a s dokonalou silou.
Když dosáhl jsi nižších siddhi, hledej ta konečná.
Ať toto poučení o mahamudře zůstane v srdcích všech šťastných bytostí.