Geše Rabten

Ctihodný Geše Rabten se narodil v roce 1920 ve východním Tibetu. Před útěkem do Indie dvacet let žil a studoval v klášteře Sera poblíž Lhasy.Tam také svá studia dovršil a dosáhl akademické hodnosti "Geše Lharampa", která odpovídá západnímu titulu "Doktor Metafyziky". Později strávil mnoho let intenzivní meditací v odloučení a sloužil Jeho Svatosti 14. Dalajlamovi jako filosofický asistent. Byl prvním tibetským Mistrem, jenž na základě mnoha proseb ze strany západních žáků začal v r. 1969 v Dharamsale s předáváním učení Dharmy lidem ze Západu, a také prvním z tibetských Mistrů, který v r. 1974 na Západě sám vyučoval. Výsledkem jeho aktivit bylo o rok později jmenování opatem Tibetského klášterního institutu v Rikonu ve Švýcarsku. Tak se Geše Rabten Rinpočhe stal skutečným průkopníkem Buddhismu na Západě. V r. 1977 založil Institut pro vyšší tibetská studia Tharpa Choeling v Mont Pelerinu nad Ženevským jezerem ve Švýcarsku. V následujících letech založil také další centra: Tashi Rabten v rakouském Feldkirchu, Rabten Ghephel Ling v itaském Milánu, v Německu pak centra Changchup Choeling v Hamburku a Phüntsog Rabten v Mnichově. Cílem veškerých Gešeho aktivit a úsilí až do jeho smrti v r. 1986 nebylo nic jiného než šíření Dharmy ku prospěchu všech bytostí. Jeho učení se vyznačují mimořádnou jasností a logikou.

Odkazy:

Texty:

Ukazka z knihy mahamudra
Někteří lidé se domnívají, že meditace znamená vnitřně uvolnit mysl a bez zvláštního úsilí tak dospět k velmi klidnému stavu... Kdyby ovšem bylo cílem meditace pouhé uvolnění, pak by vynikajícími jóginkami byly krávy... Pravá úloha a jediný cíl meditace spočívá v odstranění nevědomosti a zaslepenosti. Skutečný jógin posuzuje svoji meditaci stejným způsobem jako hladový člověk jídlo: musí na ně neustále myslet. Každý touží po trvalém štěstí bez utrpení, avšak takové štěstí může nastat jedině v našem nitru. Pouhým materiálním pokrokem, byť dalekosáhlým, ho nezískáme. Toto poučení přináší nepřekonatelnou metodu dosažení štěstí a není nic důležitějšího než ji využít v praxi. Důležitým aspektem naší mysli je schopnost rozvinout nekonečně mnoho pozitivních vlastností, jestliže ji zaměříme správným směrem. Arhatové, bódhisattvové a buddhové dosáhli všech svých cílů pomocí kultivace své mysli. I nám se to podaří, budeme-li krok za krokem přivykat správnému postoji mysli, neboť podstata naší mysli není odlišná od podstaty mysli všech ostatních bytostí -- je čirá a poznávající. To znamená, že i my se vnitřním snažením můžeme stát arhatem, bódhisattvou nebo buddhou. Každý pokrok, ať ve světském životě nebo ve vztahu k náboženským cílům, závisí na dokonalé kultivovanosti mysli. Při veškerém vnějším pokroku nemůžeme dosáhnout pravého štěstí a radosti, je-li mysl neukázněná. Protože doposud se naše mysl zabývala téměř výhradně záležitostmi vnějšího světa, dosáhli jsme velkého hmotného pokroku, jak můžeme vidět na tomto vysoce přetechnizovaném věku. Protože jsme si ale nevypěstovali žádný tomu odpovídající vnitřní způsob života, schází nám rovnováha, zůstáváme vnitřně chudí. Velcí arhatové a bódhisattvové vykonali jen málo vnějších činů, ale překonali veškeré nesnáze a utrpení silou vnitřního rozvoje. Protože všichni usilujeme o štěstí a hledáme osvobození od bolesti, měli bychom se snažit o vnitřní pokrok, neboť kořeny veškerého utrpení leží v nás samotných. Pouze vnitřní pokrok vede k niternému míru a překonává vnější problémy. Tuto úlohu můžeme splnit, jedině soustředíme-li svoji mysl. Toho dosáhneme hlavně meditací. Lpění a žádostivost nevzniká jen vůči lidem nebo smyslovým objektům, ale i vůči abstraktním pojmům, jako je naše dobrá pověst, naše náboženské přesvědčení nebo ideologie. Mnoho lidí se domnívá, že vzdáme-li se žádostí a lpění, znamená to, že obětujeme i radost z příjemných věcí. Z duchovního hlediska proměnit svoji mysl znamená dlouhodobě se zaměstnávat přeměnou nesprávných postojů. Takové myšlenky bychom měli pěstovat až do úplného dosažení správných kvalit naší mysli. Ať docílíme jakéhokoliv niterného pokroku, naše skutky těla a řeči by se neměly lišit od jednání ostatních obyčejných lidí. Motivaci svého jednání bychom měli změnit, svému vnějšímu projevu ale dovolit být stejný jako projevy ostatních, neboť není moudré se odlišovat. Platí dokonce za velkou chybu své zvyklosti a návyky ostentativně měnit, abychom druhým ukázali, jak velká niterná změna v nás nastala, zatímco ve skutečnosti se jen trochu pozměnily naše myšlenky. Všechny stavy mysli, které jsou vyvolány negativními faktory mysli, jsou skutečnými prameny veškerého utrpení, vzrušení a neklidu. Jakmile si osvojíme takovýto postoj ke svým problémům, pochopíme, že bez odstranění vnitřních příčin utrpení nemůžeme nikdy dosáhnout skutečně trvalého štěstí. Jeho svatost dalajlama vždy znovu a znovu zdůrazňuje, že nepřítel je náš největší učitel, protože nám nejen dává příležitost přezkoušet si stupeň svého duchovního vývoje, ale ukazuje nám rovněž přesně chyby našich minulých nesprávných jednání. Blaženost, kterou můžeme poznat v tomto stavu přímé zkušenosti prázdnoty, přesahuje každý způsob potěšení, kterého se dá dosáhnout pomocí smyslů. Nic na tomto světě se s tím nedá srovnat. Jen zářící slunce je srovnatelné se stupněm meditace, na němž dojde k odstranění veškerých potulných myšlenek, odklonů, každé otupělosti a veškerých pochyb.