VLIV PARTNERA

Kapitola z  knihy:  Jiří Vacek - Sexualita v joze a mystice

V józe je poměrně dobře známo, jaký blahodárný vliv na duchovní pokrok žáka má satsang, pobývání v přítomnosti mistra. Málo si však uvědomujeme, že satsang je jen zvláštním případem obecné zákonitosti, ve které se všichni navzájem ovlivňujeme, at již vědomě či nevědomě, v dobrém , ve zlém, duchovně nebo dokonce božsky. Nejvíce si tento jev uvědomují vychovatelé. Ti znají velmi dobře působení dobré či špatné společnosti zejména na děti a mládež.

Jaká je podstata tohoto všeobecně působícího jevu? Jako v mnoha případech má i on svou zevní a vnitřní stránku; rozhoduje ovšem vnitřní .

Zevně působí zejména síla kolektivu: každý se podvědomě přizpůsobuje skupině, do které patří. Skupina nemá ráda vyjímky a odchylky. Jedinci jsou nuceni se přizpůsobovat tomu, co je pro ni běžné, normám, které vyznává. Výměnou za to poskytuje určité výhody a podporu. Silně rovněž působí síla příkladu, touha vyrovnat se přijatému vzoru nebo přizpůsobit dominantnímu jedinci ve skupině nebo v párovém vztahu. Tyto mechanismy jsou mnohem silnější, než jsme ochotni přiznat a působí na nás, aniž bychom si je uvědomovali. Jejich zvláštním případem jsou pak jevy jako je davová psychoza a nejrůznější fundamentalistické a totalitářské skupiny, jedno zda politické, náboženské či jiné. V jejich pozadí stojí stejně působící mechanismy mezilidských vztahů.

Vnitřní působení, které spočívá v přímém vzájemném ovlivnování našich myslí, je ještě významější a účinější. Lidská mysl je svou podstatou zdroj tvůrčí energie. Naše myšlenky, city, představy jsou výrony podstatně stejné povahy jako tvůrčí aktivita mysli kosmické. Mají ovšem menší nikoliv však zanedbatelnou moc. Když myslíme a cítíme, vyzařujeme tuto energii do svého okolí a zejména na své nejblížší, kteří jsou jí ovlivnováni. Myslíme-li v dobru, pak v dobrém , myslíme-li ve zlu, pak ve zlém. Tento proces probíhá neustále a nejvíce se uplatnuje mezi těmi, kdož spolu trvale pobývají a jsou na sobě nějak, zejména citově, závislí.

Nejvyšší ovlivnění se pak děje v úrovni duchovní. Ti, kdož v sobě dosáhli uvědomění své božské podstaty, vyzařují do okolí její vliv, úměrně síle svého dosažení.To je podstatou satsangy a jejího blahodárného účinku, který se dostavuje samozřejmě pouze tam, kde nacházejí přijetí. Ten, kdo se tomuto vlivu neotevře, nemůže  jej ani zachytit, tak jako ani na radiovém přijímači nelze zachytit stanici, na níž není naladěn.

Existuje však i opak satsangu: lidé kteří propadli zlu, nenávisti, závisti a pýše vysílají tyto vlivy do svého okolí a tak vytvářejí a posilují stejně zlé sklony v druhých.

Proto v přítomnosti svtěců, mudrců a skutečně duchovně pokročilích lidí prožíváme klid, mír a štěstí a v přítomnosti lidí světských nepříjemný neklid a negace. v případě lidí zlých pak útoky jejich nečistot a zla.

Duševní atomosféra, ve které žijeme,je těchto vlivů plná a jelikož bohužel většina lidí je světských a často upadají do zloby, hněvu a závislosti, tyto vlivy na každého znás dotírají a to tím více, čím větší je hustota osídlení. Nejhorší situace v tomto směru je přelidněných městech, ve kterých se usídlil organizovaný zločin. Nejlepší a nejčístší v tomto směru je od lidí opuštěná nebo málo osídlená příroda, protože dosah "vysílání" lidské mysli je poměrně malý.

Výše uvedené záležitosti vzájemného ovlivnování lidí jsme probírali tak obšírně proto, abychom si dobře uvědomili, jakým vlivům jsme vystaveni a že není vůbec jedno, s kým se stýkáme a v jaké splečnosti se pohybujeme. Tak jako sportovec, který chce dosahovat špičkových výkonů, se nemůže pohybovat v zakouřených místnostech a popíjet s alkoholiky, aniž by neutrpěl újmu, tak také duchovní člověk musí volit společnost, která jej nezatěžuje uvedenými světskými   nebo dokonce zlými vlivy. Kdo tak nečiní, chová se stejně nesmyslně jako když sportovec pilně trénuje a volné chvíle tráví pitím alkoholu v zakouřených restauracích. Mnozí z nás však dělají právě toto. Na jedné straně se zbavují nežádoucích sklonů jen proto, aby je v nevhodné společnosti znovu posílili. Znovu zdůrazněme reálnou existenci a působení duševních proudů, jejichž nositeli jsou všechny myslící bytosti a hlavně jejich energetický charakter. Jsou skutečně tvořivými silami, které ve svém součtu určují osud jednotlivcům, skupin i národů.

To vše, co bylo řečeno, platí dvojnásob a z nevyšší míře o našich sexuálních partnerech a samozřejmě partnerkách, zejména trvalých. Sexuelní spojení je skutečným spojením ve všech úrovních naší bytosti. Tak jako se spojují těla, spojuje se i psychika a navzájem se vyrovnává. Je to jako vyrovnávání hladiny vody ve dvou nádobách, které byli spojeny. Vyšší hladina klesá a vyrovnává se s nižší a to v každém jednotlivém sexuálním aktu i trvale po dobu společného soužití. Tak může duchovně pokročilejší pomáhat méně pokročilejšímu, pokud ten druhý ovšem duchovní pomoc svou nekázní nepromrhá, což je bohužel častý případ. Pokud se však nejedná o osvícenou bytost - jí může být stejně muž jako žena - ten, kdo takto dává, musí vždy počítat s určitou duchovní ztrátou. Když mám omezený finanční příjem a rozdělím se o něj s potřebnými, také o něco přijdu. Když se nechám unést soucitem nebo dokonce jinými pohnutkami, snadno se stanu také chudákem. Budhistický mnich, který porušil celibát a souložil, byl ihned vyloučen. Ne proto, že je na sexu něco neduchovního, ale proto, že s náhodilou partnerkou utrpěl duchovní ztrátu.

Muž a žena se v souloži skutečně, jak píše apoštol Pavel, který kárá své žáky za styk s prostitutkami, stávají jedním tělem  a dokonce myslí. Vyměnují si vše, co vlastní, jací jsou, své charaktery, prány, názory, i úrovně včetně duchovní. Toto vzájemné ovlivnění je tím silnější, čím je jejich soužití delší a těsnější. Tak jako si duchovní parneři mohou takhle vzájemně nesmírně pomoci, tak si mohou v opačném případě velmi uškodit.

Silně neduchovní partner slabého duchovního parnera nepochybně velmi poškodí a zpravidla mu znemožní ztezku. Silný duchovní partner slabšího potáhne zvolna vzhůru úměrně touze a úsilí slabšího. Jsou-li málé i jeho zlepšení je malé a trvá dlouho a silnějšího stojí hodně sil. Spojení silně neduchovního partnera se silně duchovním je nutně konfliktní. Jelikož se jedná o konglikt nesmiřitelných úrovní, pokud takový vztah nekončí rozchodem, je zdrojem zla a utrpení pro oba. Jejich spor nikdy nekončí a jen se vytváří nepříznivá karma pro oba.

Snad je nyní zřejmé, co partnerství a zejména sexuální pro duchovní život znamená a jakou zátěží je ne sex sám, ale z duchovního hlediska nevhodný partner. Patrně právě toto úskalí vede k odmítavému postoji k sexu vůbec a k doporučení sexuální zdrženlivosti i když vinen není sex, ale nevhodní partneři.

Požadavky na sexuálního partnera z pohledu stezky jsou proto tyto: Minimum je dobrý charakter, dobrá etická úroveň  a alespoň postoj, který je nakloněn duchovní praxi. Partneři, kteří nesplnují tyto požadavky jsou naprosto nevhodní a spojení s nimi přináší jen škodu oběma.

Vhodný partner by měl v prvé řadě kráčet duchovní ztezkou a přistupovat k sexu z pohledů učení tantry. Takový vztah, zejména, jeli trvalý, má naději, že duchovně prospěje oběma. Zdůraznuji: naději. Rozvadějí se kupodivu i manželé, kterí oba kráčejí stezkou.