JÓGA A GENETIKA

Josef Studený

Dvě věci zdánlivě nesouvisející. A přece, opak je pravdou. V této souvislosti musíme ovšem specifikovat. Ne každá jóga a ne genetika všeobecně. V tomto případě genetika týkající se druhu homo sapiens a jógický systém Květoslava Minaříka, zvaný Přímá Stezka, v podání jakožto integrální jóga, který je popsán v jeho knize Beseda bohů v sedmé rozpravě. Ovšem, že i v jiných jeho knihách, například ve Světle géniů a v dalších.

Geneticky zakódované vlastnosti jsou podstatou kvality organismu. Zakládají základní funkční mechanismy jednotlivých orgánů a výsledně funkční mechanismy celého organismu, tedy to, jak se organismus bude vyvíjet, ve kterých směrech bude oslaben a vystaven riziku porušené funkce až nemoci. Geneticky zakódované vlastnosti dávají základní rovinu vývoje i existence individua, a to nejen v úrovni funkce organismu, ale i v oblasti vnitřní identifikace jedince a jeho povahových vlastností. Jsou to tedy geneticky zakódované vlastnosti, které určují druh a charakter reakcí vůči zevnímu světu, stejně jako vlastnosti jednotlivých orgánů určují jejich funkci.

Geneticky zakódované vlastnosti určují, zda je člověk a priori dobrý nebo zlý, zda se bude dále vyvíjet ve směru dobra nebo zla. Zákon příčin a následků ho zařadí přesně tam, kam patří.

Cílevědomým výchovným působením lze tyto reakce, které jsou dané kódem genetických vlastností, ovlivnit, případně zmírnit. Nelze je však prostou výchovou změnit zásadně, protože jsou dány dávnými karmickými předpoklady. Má-li se kvalita člověka změnit zásadně a relativně rychle a trvale, je nutno použít cílevědomé působení energií, kterým snad můžeme říkat transcendentní. Jsou to v prvé řadě stavy mysli a vědomí, jako je bezpříčinná radostivost, blaženost, imaginace světla, zbožnost a podobné, podporované vírou v univerzální Dobro, případně v Božství. Jsou to ve skutečnosti obsahové energie jiných sfér, které jsou vlastně velmi tvrdým zářením a jsou schopny, správně použity, spálit temnou a negativní psychologickou náplň těla, danou genetickým vybavením. Vzhledem k tomu, že tyto genetické záznamy jsou v mase těla, je nutné cílit toto intenzivní působení transcendentních kvalit na nejmohutnější hmotnost fyzického těla, na svalstvo, specificky na svalstvo nohou. Ostatní již vykoná řetězová reakce tímto trvalým úsilím spuštěná.

Tak, jak lze zatím nedokonalými a řídkými vědeckými zásahy genetiků odstranit některé projevy nemoci nebo chybného vývoje organismu i funkce orgánů ovlivněním genů a jejich funkce, tak lze trvalým působením na geneticky zakódované vlastnosti odstranit hnací sílu zla - sobectví - až po jeho konečné potlačení či vymazání. To je jedním z cílů integrální jógy, nauky, jak ji přinesl Mistr jógy Květoslav Minařík.

V jeho knihách se mluví o přímém poznání, kterým je možno navázat na nejnovější vědecké poznatky, a sice ve fyzice i v genetice. A důležité je, že se ukazují možnosti, po kterých vědci právě v současné době pátrají. Květoslav Minařík ukazuje, jak lze zasáhnout do vrozených vlastností člověka v rámci dědičnosti, ale i jak vytvořit nové charakteristiky bytostných kvalit. Je zde však jeden zásadní rozdíl proti vědeckému bádání. Vědec má předmět výzkumu před sebou a klade třeba pod mikroskop nebo jiné zařízení, případně na něj působí chemicky nebo zářením, kdežto jogín zkoumá svoji vlastní bytost. Tudíž vědec zkoumá většinou tkáň zbavenou života, ale jogín má možnost bádat v organismu živém. Jako předmět zkoumání je zde on sám, a svoji vlastní bytost zkoumá přísně vypěstovanou pozorovací schopností. V odborné terminologii se tomu říká HLUBOKÝ VHLED. Je to analyzující rozjímavé soustředění, jímž lze poznat a rozčlenit nebo rozložit celou lidskou bytost a přirozenost. Vzhledem k tomu je vhled jediným nástrojem, jímž lze vniknout do živé bytosti, aniž se poruší její celková struktura. Zevními nástroji lze jen pitvat mrtvoly.

Účelem tohoto článku však není vysvětlovat, jak lze tyto schopnosti získat, to je v knihách. Je to poukaz, jak lze dospět k tomu, o čem bude dále řeč.

Vědci došli k pozoruhodnému poznání, že vlastnosti člověka jsou zakotveny jakožto dědičné záznamy v buňkách našeho těla, v genech, v řetězcích ribonukleové kyseliny. Začínají chápat, že tyto záznamy, zakódované v oněch řetězcích DNK, ovlivňují nejen růst a vývoj, ale i citové, případně i rozumové jednání lidí. To je jistě velká věc. Vědcům jde nyní o to, jak tyto záznamy ovlivnit, aby se vadné anulovaly a chtěné dosadily. Jistě chvályhodná snaha. Byly by to velké perspektivy, vytvořit nového člověka s chtěnými vlastnostmi. Dejme tomu, že by se to podařilo. Jaká by to byla krásná příležitost a možnost zneužití. Současná zkomercionalizová společnost by rychle přišla na to, jaké typy lidí by se měly rodit, aby se na tom vydělalo. Dokonalým příkladem pro to je americký New Age, který už byl komerčně zneužit. Vzhledem k tomu, že mnozí současní vědci jsou ochotni dát svoje vědomosti k dispozici komukoli, jen aby se mohli uplatnit a získat slávu, případně sloužit falešným ideologiím, znásobilo by se současné peklo na zemi nesmírně. Zatím se nezdá, že by v této snaze měli úspěch - naštěstí.

Nyní však poněkud odbočím. Vrátím se k době temna, to je k době komunistického útlaku. Tehdy bylo jediným zdrojem informací vysílání zahraničního rozhlasu. Zvláště byla důležitá vysílačka Svobodná Evropa. Vysílali nejen politiku, ale i náboženské a filozofické úvahy. Tato náboženská vysílání jsem začal brzy opomíjet. Vadila mi jejich nelogičnost a nevědomost a často středověké názory. Jednou to byla slohová cvičení krásných slov, jež měla za úkol citově "chytit", jindy, vlastně nejčastěji, snůška nevědomostí. Jsem totiž buddhista mahajánského směru, a tak se svět mým očím jeví značně rozdílně oproti tomu, co vykládá, vezměme třeba příklad, páter Hlinka ze Svobodné Evropy, samozřejmě ne jen on.

Slyšel jsem jej jednou poučovat, jak má vypadat hledání Boha. Ty jeho návody nebyly špatné, tak nějak skutečně má být prováděna praxe bhaktijogína. Jenomže uzávěr byl důkazem velké nevědomosti pana pátera. Řekl totiž: "A když se přiblížíte k Bohu a vaše srdce bude hořet, zapomeňte na tělo, neboť je nečisté a s ním se nesmíte přiblížit Boží Slávě, nesmíte jím božskou velebnost znečistit." Tím vyjádřil v kostce systém církevního náboženství, respektive mystiky křesťanů. Vyjádřil příčinu neštěstí křesťanské kultury, která vyústila do hrůzných vyhlídek současné doby. Křesťanští teologové dosud nepochopili to, na co už přišli vědci, a sice, že osud člověka je "zaklet" v genetických záznamech, čili ve hmotě jeho těla. Nepřišli na to, že osudy lidí lze změnit jedině změnou kvality těla, přesněji zásahem do zakódovaných vlastností. To ovšem ani vědci neumějí, to je jen předpoklad.

Vezměme nyní problém geneticky zakódovaných vlastností z hlediska nauky Květoslava Minaříka. Mistr říká rovněž, že nositelem vlastností člověka (ale i jiných tvorů) je tělo, hmota těla - náplň jeho buněk. Na rozdíl od vědců však ukazuje, že tyto vlastnosti změnit lze, a to z vlastní vůle a vlastními prostředky. Každý jedinec sám v sobě. Tato práce je přesně koordinována a může ji začít každý člověk, který k tomu uzrál. Na rozdíl od vědeckých laboratoří k tomu nepotřebuje žádné investice, jen pevnou vůli a po určité době začátků správného a věci znalého gurua, má-li být jeho cesta úspěšná a urychlená.

Samozřejmě,. že zatím není mnoho lidí, kteří jsou ochotni tuto cestu nastoupit, a také není dosud v povědomí lidí tento nový druh myšlení zakotven jako třeba křesťanství a materialismus.

Co je tato nauka? Je to psychologie, která navazuje na fyziku. Jakožto psychologie bere v úvahu všechny mentální a duchovní složky člověka a jakožto fyzika zahrnuje do svého působení tělo. Přesně specifikuje jejich vzájemné působení v jejich karmických (osudových) vztazích a ukazuje, jak lze do těchto vazeb zasáhnout.

Jak jsem již uvedl, v souhlase s vědeckým poznáním Mistr říká, že ve hmotě, respektive v mase těla, jsou zakotveny vlastnosti dobré i zlé, ale tím i celý osud, v jógické terminologii karma. Říká však, že se tyto vlastnosti, a tudíž i osud, ovlivnit dají, a to nejen pro tento život, ale i ve vývojovém pokračování jak jedince, tak i celého společenství.

Hmotné tělo představuje energetický potenciál, který má relativně nízké napětí. Čím je člověk morálně hůře učleněn, tím nižší je jeho energetický potenciál. Špatné vlastnosti, jako třeba závist, nenávist, pesimismus, smutek, jsou temné - mají energetický potenciál velmi nízký. Amplitudy těchto energií jsou dlouhé a pomalé. Naproti tomu radostivost, optimismus, dobro, láska, zbožnost atd. mají vlnění mnohem kratší, a tím i pronikavější. A těchto zjištění, poznatelných hlubokým vhledem, používá integrální jóga Květoslava Minaříka ke změně zakódovaných vlastností.

Vytvoří-li jogín v mysli a vědomí radostivost a kotví ji ve vědomí dostatečně trvale, ruší za určitých okolností ony temné vibrační složky v mase těla zakotvené a dosazuje je kvalitami chtěnými.

Není ovšem jen jeden způsob jak tyto změny provádět a také ne každý způsob se hodí pro každého člověka. Z více možností zde uvedu dva způsoby, z nichž první je celkem jednoduchý a může jej provádět každý člověk dobré vůle. Upozorňuji předem, že žádná jógická cvičení se nemají a mnohá ani nesmí provádět ve společnosti, ale vždy samotným jedincem, což vyplyne z příkladů.

První cvičení je prosté, ale velice účinné. Vyžaduje možnost fyzické práce. Na příklad u žen v domácnosti, u mužů třeba při práci na zahradě a jiné. Nejdříve je nutno naučit se vyvolávat a udržovat v sobě stav bezpříčinné radostivosti a vnitřního jasu. To se nejlépe daří vnitřním povznesením a vnitřním voláním k Božství a přáním všeho dobra všem bytostem, ale do svého nitra. Jestliže člověk tento stav v sobě upevní, alespoň na čas, a začne fyzicky pracovat (což představuje pohyby těla), je tím stav radostivosti, resp. jasu, vstřebáván hmotou těla. To pozná každý, kdo tuto práci začne. Brzy však také pozná, jak velice těžké je udržet jasnou radostivost ve vědomí a být si při tom vědom všech pohybů těla. Zmizí-li radostivost, je nutno zastavit práci a stav radostivosti obnovit a teprve potom dále pokračovat. Tento systém přinese ovšem výsledky jen v tom případě, že jej člověk přijme jako jako způsob života natrvalo. Zdá se vám snad tento způsob nejógický nebo nereálný? Zkuste to a uvidíte. Toto může být, a ve skutečnosti je, základem pro jógy vyšší, kde může mít úspěch jen ten, kdo se dokáže radovat bez příčiny za všech okolností. Duchovní nauky jsou každého, kdo chce vybřednout z tlaků životních nahodilostí, a tato řízená činnost skutečně dokáže v člověku vymazat temné záznamy z rodových dispozic. Ale to musí zkusit každý sám na sobě. Nejdříve musí ozdravět morálně, než může jít cestou vysokých jóg. A radovat se stále a bez příčiny vyžaduje velkou morální sílu.

Druhý způsob je pro ty, kteří nemají možnost fyzické práce o samotě, ale mají více času. Tak jako při prvním způsobu vytvoří aspirant jógy v mysli a vědomí stav radostivosti, a je-li schopen později třeba i blaženosti a sedíc buď v židli nebo v jógické pozici, třeba ve svastikásáně, začne si uvědomovat povrch nohou v jejich tvaru od palců po kyčle. Udržuje tudíž ve vědomí dva póly. Nahoře pól transcendentní, tj. radostivost nebo jas vědomí, který představuje jinou dimenzi kosmu, a dole nohy představující pól hmotný. Horní pól je prostředím vysokého napětí, ve kterém se kvality hmotného objektu uvědoměním proměňují. Tělo je pro ony jemné energie vysokého napětí supravodivým prostředím.

Je jistě více způsobů, jak začít na proměně bytostných kvalit, ale tyto dva stačí pro ty, kdo by rádi začali rychlit svou karmu. Protože fyzické tělo je nejnižší dekadencí kosmické tvorby, nastupuje tu jogín jeho proměnu - vrací se ke svému prapůvodu, nejen mentálně, ale i fyzicky. A to je účel každé správné jógy. Všechny tyto práce ovšem tak jednoduché nejsou a dovést je ke zdárnému konci vyžaduje celého člověka a může trvat velice dlouho. Jednou je však nutno začít. To platí pro každého, kdo již dosáhl dostatek karmických zkušeností a jehož se žití nepříjemně dotýká. Zůstaneme však na zemi, abychom ukázali lidem, že i zde se dá žít šťastně a harmonicky.

Běžný člověk nedokáže na sobě pracovat soustavně a s příliš velkou intenzitou, a aby dosáhl schopnost usměrňovat mysl, musí v prvé řadě žít ctnostně, s vysokou morálkou. Vždyť jóga je cesta k bohům. A aby tak dokázal žít, musíme mu ukázat, jak nejdříve vymazat z osudových dispozic všechno to, co si přinesl na svět jako rodové, to je geneticky zakódované vlastnosti, které v něm jsou uloženy a diktují mu jeho počínání. Člověk myslí, cítí i jedná ne svobodně, ale pod diktátem těch záznamů, které jsou v jeho genech zaregistrovány a byly tam ukládány po nespočetné generace. Čili nejen zdraví a nemoci, ale veškeré jeho psychologické schopnosti a vlastnosti jsou podmíněny oněmi záznamy.

Abychom to lépe pochopili, musíme znát i zákonitosti našeho zrodu, ale hlavně početí. Pro početí dítěte jsou nutné tři činitelé, a sice muž a žena a třetí činitel - to je ona inteligence, která se vtěluje. Může to být třeba zemřelý člověk, který prošel bardem smrti a musí se znova vtělit, nebo to může být i bytost z jiné sféry, ať už vyšší, nebo nižší, než je náš hmotný svět. Bez tohoto činitele k oplození nedojde. A tato bytost je primárním činitelem v kvalitě počatého tvora. Ona vyvolá u rodičů duševní stav a druh nálady, která ovlivní, respektive upraví genetický záznam. Ale zároveň platí i to, že genetická kvalita rodičů čili kvalita jejich těl ovlivní druh bytosti, která si vybírá svoji inkarnaci. Tuto zákonitost věda nezná, protože neuznává právě onu část sublimárního vědomí, ve které se vše odehrává, a neuznává ani transcendentní kvality života. Toto je poznatelné jen hlubokým vhledem.

Přímá stezka samozřejmě všechny tyto zákonitosti zná a zná i způsoby, jak ovlivnit podmínky pro zrod šťastného a zdravého člověka. Ve skutečnosti zná předpoklady pro vznik nové dokonalé rasy.

Demonstrujme si to, co jsem dosud napsal, na praktickém příkladu. Tento příklad není tak zcela teoretický a bylo by jej možno dosadit skutečností, i když není ukončen.

Vezměme dva mladé lidi, kteří mají ještě vysoké ideály a energii. Začnou-li některým z uvedených způsobů "technicky" pročišťovat svoje těla od temných rodových záznamů - a ty má každý člověk - je zde předpoklad, že děti, které se z jejich spojení narodí, zdědí tyto opravené, geneticky zakódované záznamy a budou na nich pracovat dále. A jejich děti pak mohou už být bytosti jasné a velice šťastně žijící. Takto skutečně může vzniknout nová rasa, rasa boholidí, protože svým způsobem života kvalitativně zušlechtí svoje fyzis natolik, že umožní inkarnaci bytostí ze sfér bohů a andělů. Takto měla pracovat šlechta!

Bylo by velkým omylem myslet si, že práce s představami, respektive s imaginacemi, je holá neskutečnost. Vždyť tento náš svět de facto pro nás existuje proto, že jsme tak tvrdě přesvědčeni o jeho jsoucnosti. Pro zdokonalené smysly jogína nebo mystika může být jen stínovou hrou a pro obyvatele jiné sféry prakticky neexistuje asi tak, jako my nevnímáme svými smysly sféru bohů. My si totiž nemůžeme představit ve své obrazotvornosti nic, co by v kosmu už neexistovalo. Tudíž i naše imaginace může jedině odpovídat některé ze skutečností kosmu. A je-li správně volena a dovedena k dokonalosti, pak tato sféra se zde projeví se všemi jejími atributy; avšak jen pro dotyčného jogína.

Myslíte, že mluvím o chimérách, že jsem nerealistický entuziasta? Ubezpečují vás, že každý člověk, který dosáhne hlubokého vhledu, může tyto procesy pozorovat. Psychologická oblast se pro něho stane zrovna takovou skutečností, jako je tento hmotný svět. Avšak dílčí výsledky těch prací, o kterých píši, zaznamená brzy každý, kdo tuto cestu poctivě nastoupí. Jogín je a musí být vždy realista, i když se třeba pohybuje v nebeských sférách. Jinak by nebyl správným jogínem, ale jen snílkem. Většina toho, co se zde u nás běžně jako jóga předvádí, jógou ve skutečnosti není. Její interpreti ani nevědí, o co se jedná. Věda pak svými příliš hrubými nástroji sotva může úspěšně do genetických záznamů zasáhnout. A i kdyby se něco takového podařilo, je zde vždy nebezpečí, že vytvoří bastardy, protože nejde cestou univerzální mravnosti, což je pro jógu alfou i omegou její praxe. Kterýsi filozof řekl, že lidi ani hodinu nevydrží klečet před svátostí, aniž by ji znesvětili. Zneužijí vše k zištným i horším cílům. Křesťanství potkal stejný osud, protože zdokonalovalo právě jen psychologickou část bytosti a hmotnou měl Záporný princip k dispozici. Květoslavova nauka se však zneužít nedá. Oproti tomu všechny vynálezy vědy byly zneužity, takže z toho vyplývá, že její dosavadní trend nemá správný směr. Což nestojí lidstvo následkem toho nejen před svým zničením, ale i před možností zničit celou Zemi? Člověk vychovaný systémem jógy Květoslava Minaříka nikdy k takovým výsledkům dojít nemůže. Změněn ve své genetické základně, bude se ubírat ve svém myšlení a pociťování docela jiným směrem.

Křesťanství se snažilo zušlechtit ducha a v mnoha případech se mu to podařilo. Tělo však považovali teologové a i mnozí mystici za věc hříšnou, od které je nutno se odvracet jako od pramene všeho zlého. Ten zušlechtěný duch byl však oním Azotem Komenského, který místo aby byl použit k transmutaci hmoty, uletěl. A zde zůstalo to vše zlé, co je skutečně ve hmotě "zakleto". I to je jedna z příčin současné tragédie lidstva.

V esoterním křesťanství muselo být o proměně těla něco známo. Ježíš podal důkaz toho tím, že svoje tělo hmotné proměnil v tělo duchovní. Jediný důkaz toho snad je Turínské plátno. ON se vyzářil! O těchto pracích však nikde není zmínka. Pokud vím, tak se známých duchovních nauk jediná tibetská škola Kagjüpa o tom mluví. Nauka Květoslava Minaříka je vlastně toutéž naukou, přenesenou sem do Evropy a podávanou tak, aby ji obyvatelé Okcidentu mohli pochopit. To, co jsem zde napsal, nestačí ovšem k dosažení cíle vysokých jóg, ale je to začátek cesty k tomu.

Ve starých naukách byly tyto praktiky tajemstvím jen pro vybraný okruh žáků. Nyní o tom Mistr Minařík píše ve svých knihách volně, ale zůstává to tajemstvím dále, protože lidé nechápou. Totéž říkala i velká cestovatelka po Tibetu David Neelová tvrdíc, že o nejhlubších tajemstvích může mluvit na ulici, a přece tajemstvími zůstanou. Lidé ohlušeni falešnými naukami Západu nepochopí. Změní se nyní něco? Věřme, že ano. Nastupuje nyní nový věk, věk Vodnáře, který znamená rozšíření moudrosti a harmonie. Mistr Minařík to vyjadřuje takto: "Brahmův věk přešel. Byl pln násilí a krve. Nyní nastává doba Višnuova, která bude šťastnější. Ale teprve věk Šivův bude velebný." A to je velmi vzdálená budoucnost. Zatím ani pro věk Višnuův není připravena půda.

New Age propagovaný americkou zkomercializovanou společností je nesmysl. Nový Věk začíná zde, v Evropě, ale teprve potom, až bude Evropa očištěna - a to bude ještě moc bolet.

V Nemojově 18.1.1992